Delay History of Ekangar Sarai Flag (EKR) Station for this year

Average Delays for Ekangar Sarai Flag Station for this year

Date Range Delay
01 Jan, 2023 - 07 Jan, 202301 Hour 35 Minutes
07 Jan, 2023 - 11 Jan, 202308 Hours 10 Minutes
11 Jan, 2023 - 14 Jan, 202314 Hours 59 Minutes
14 Jan, 2023 - 21 Jan, 202301 Hour 49 Minutes
21 Jan, 2023 - 25 Jan, 202333 Minutes
25 Jan, 2023 - 27 Jan, 202356 Minutes
27 Jan, 2023 - 31 Jan, 202352 Minutes
31 Jan, 2023 - 03 Feb, 202301 Hour 03 Minutes
03 Feb, 2023 - 18 Feb, 202322 Minutes
18 Feb, 2023 - 03 Mar, 202310 Minutes
03 Mar, 2023 - 11 Mar, 202316 Minutes
11 Mar, 2023 - 21 Mar, 202315 Minutes
21 Mar, 2023 - 24 Mar, 202305 Minutes
24 Mar, 2023 - 30 Mar, 202301 Hour 28 Minutes
30 Mar, 2023 - 02 Apr, 202302 Hours 03 Minutes
02 Apr, 2023 - 07 Apr, 202322 Minutes
07 Apr, 2023 - 13 Apr, 202319 Minutes
13 Apr, 2023 - 18 Apr, 202304 Minutes
18 Apr, 2023 - 23 Apr, 202339 Minutes
23 Apr, 2023 - 27 Apr, 202315 Minutes
27 Apr, 2023 - 05 May, 202330 Minutes
05 May, 2023 - 17 May, 202358 Minutes
17 May, 2023 - 19 May, 202316 Minutes
19 May, 2023 - 22 May, 202325 Minutes
22 May, 2023 - 25 May, 202313 Minutes
25 May, 2023 - 27 May, 202325 Minutes
27 May, 2023 - 01 Jun, 202316 Minutes
01 Jun, 2023 - 04 Jun, 202333 Minutes
04 Jun, 2023 - 13 Jun, 202314 Minutes
13 Jun, 2023 - 16 Jun, 202301 Hour 40 Minutes
16 Jun, 2023 - 24 Jun, 202301 Hour 32 Minutes
24 Jun, 2023 - 29 Jun, 202331 Minutes
29 Jun, 2023 - 04 Jul, 202339 Minutes
04 Jul, 2023 - 10 Jul, 202346 Minutes
10 Jul, 2023 - 15 Jul, 202306 Minutes
15 Jul, 2023 - 18 Jul, 202313 Minutes
18 Jul, 2023 - 20 Jul, 202322 Minutes
20 Jul, 2023 - 27 Jul, 202301 Hour 46 Minutes
27 Jul, 2023 - 29 Jul, 202307 Minutes
29 Jul, 2023 - 02 Aug, 202312 Minutes
02 Aug, 2023 - 04 Aug, 202327 Minutes
04 Aug, 2023 - 09 Aug, 202318 Minutes
09 Aug, 2023 - 17 Aug, 202301 Hour 00 Minute
17 Aug, 2023 - 24 Aug, 202335 Minutes
24 Aug, 2023 - 30 Aug, 202347 Minutes
30 Aug, 2023 - 17 Sep, 202313 Minutes
17 Sep, 2023 - 21 Sep, 202310 Minutes
21 Sep, 2023 - 26 Sep, 202307 Minutes
26 Sep, 2023 - 03 Oct, 202310 Minutes
03 Oct, 2023 - 07 Oct, 202308 Minutes
07 Oct, 2023 - 12 Oct, 202325 Minutes
12 Oct, 2023 - 14 Oct, 202303 Hours 03 Minutes
14 Oct, 2023 - 16 Oct, 202301 Hour 31 Minutes
16 Oct, 2023 - 20 Oct, 202330 Minutes
20 Oct, 2023 - 04 Nov, 202317 Minutes
04 Nov, 2023 - 16 Nov, 202301 Hour 03 Minutes
16 Nov, 2023 - 19 Nov, 202302 Hours 36 Minutes
19 Nov, 2023 - 21 Nov, 202309 Minutes
21 Nov, 2023 - 23 Nov, 202310 Minutes
23 Nov, 202331 Minutes

Most Delayed Trains at Ekangar Sarai Flag Station for this year

Train Delay
18623 Rajendra Nagar Patna - Hatia Exp01 Hour 47 Minutes
20801 Magadh Express12 Minutes
01 Hour 02 Minutes Delay

Ekangar Sarai Flag

  • Avg. Late
  • 62 Mins