Delay History of Shenoli (SNE) Station for this year

Average Delays for Shenoli Station for this year

Date Range Delay
24 Nov, 2021 - 25 Nov, 202142 Minutes
25 Nov, 2021 - 26 Nov, 202102 Hours 42 Minutes
26 Nov, 2021 - 27 Nov, 202124 Minutes
27 Nov, 2021 - 28 Nov, 202137 Minutes
28 Nov, 2021 - 30 Nov, 202129 Minutes
30 Nov, 2021 - 01 Dec, 202143 Minutes
01 Dec, 2021 - 02 Dec, 202110 Minutes
02 Dec, 2021 - 03 Dec, 202146 Minutes
03 Dec, 2021 - 04 Dec, 202135 Minutes
04 Dec, 202125 Minutes

Most Delayed Trains at Shenoli Station for this year

Train Delay
01541 Str Kop Dmu45 Minutes
45 Minutes Delay

Shenoli

  • Avg. Late
  • 45 Mins

45 Minutes Late

Least Delayed Train

45 Minutes Late

Most Delayed Train