Delay History of Lakshmibai Nagar (LMNR) Station for this year

Average Delays for Lakshmibai Nagar Station for this year

Date Range Delay
01 Jan, 2021 - 04 Jan, 202105 Minutes
04 Jan, 2021 - 07 Jan, 202104 Minutes
07 Jan, 2021 - 10 Jan, 202102 Hours 50 Minutes
10 Jan, 2021 - 13 Jan, 202105 Minutes
13 Jan, 2021 - 16 Jan, 202101 Hour 12 Minutes
16 Jan, 2021 - 19 Jan, 202107 Minutes
19 Jan, 2021 - 22 Jan, 202101 Hour 11 Minutes
22 Jan, 2021 - 25 Jan, 202106 Minutes
25 Jan, 2021 - 28 Jan, 202112 Minutes
28 Jan, 2021 - 31 Jan, 202106 Minutes
31 Jan, 2021 - 03 Feb, 202106 Minutes
03 Feb, 2021 - 06 Feb, 202107 Minutes
06 Feb, 2021 - 09 Feb, 202106 Minutes
09 Feb, 2021 - 12 Feb, 202107 Minutes
12 Feb, 2021 - 16 Feb, 202104 Minutes
16 Feb, 2021 - 19 Feb, 202110 Minutes
19 Feb, 2021 - 22 Feb, 202109 Minutes
22 Feb, 2021 - 25 Feb, 202106 Minutes
25 Feb, 2021 - 28 Feb, 202105 Minutes
28 Feb, 2021 - 03 Mar, 202105 Minutes
03 Mar, 2021 - 06 Mar, 202104 Minutes
06 Mar, 2021 - 09 Mar, 202105 Minutes
09 Mar, 2021 - 15 Mar, 202108 Minutes
15 Mar, 2021 - 18 Mar, 202104 Minutes
18 Mar, 2021 - 23 Mar, 202105 Minutes
23 Mar, 2021 - 26 Mar, 202103 Minutes
26 Mar, 2021 - 30 Mar, 202105 Minutes
30 Mar, 2021 - 04 Apr, 202107 Minutes
04 Apr, 2021 - 06 Apr, 202106 Minutes
06 Apr, 2021 - 09 Apr, 202105 Minutes
09 Apr, 2021 - 11 Apr, 202102 Minutes
11 Apr, 2021 - 13 Apr, 202108 Minutes
13 Apr, 2021 - 15 Apr, 202105 Minutes
15 Apr, 2021 - 17 Apr, 202105 Minutes
17 Apr, 2021 - 19 Apr, 202103 Minutes
19 Apr, 2021 - 21 Apr, 202107 Minutes
21 Apr, 2021 - 23 Apr, 202104 Minutes
23 Apr, 2021 - 28 Apr, 202105 Minutes
28 Apr, 2021 - 07 Jul, 202106 Minutes
07 Jul, 2021 - 09 Jul, 202106 Minutes
09 Jul, 2021 - 11 Jul, 202118 Minutes
11 Jul, 2021 - 13 Jul, 202105 Minutes
13 Jul, 2021 - 15 Jul, 202106 Minutes
15 Jul, 2021 - 17 Jul, 202105 Minutes
17 Jul, 2021 - 19 Jul, 202105 Minutes
19 Jul, 2021 - 23 Jul, 202102 Minutes
23 Jul, 2021 - 25 Jul, 202107 Minutes
25 Jul, 2021 - 05 Aug, 202107 Minutes
05 Aug, 2021 - 07 Aug, 202107 Minutes
07 Aug, 2021 - 09 Aug, 202106 Minutes
09 Aug, 2021 - 11 Aug, 202102 Minutes
11 Aug, 2021 - 13 Aug, 202112 Minutes
13 Aug, 2021 - 15 Aug, 202106 Minutes
15 Aug, 2021 - 20 Aug, 202103 Minutes
20 Aug, 2021 - 22 Aug, 202108 Minutes
22 Aug, 2021 - 24 Aug, 202106 Minutes
24 Aug, 2021 - 26 Aug, 202106 Minutes
26 Aug, 2021 - 31 Aug, 202104 Minutes
31 Aug, 2021 - 11 Sep, 202102 Minutes
11 Sep, 202105 Hours 41 Minutes

Most Delayed Trains at Lakshmibai Nagar Station for this year

16 Minutes Delay

Lakshmibai Nagar

  • Avg. Late
  • 16 Mins