Delay History of Kajri (KFT) Station for this year

Average Delays for Kajri Station for this year

Date Range Delay
02 Feb, 2021 - 04 Feb, 202101 Hour 22 Minutes
04 Feb, 2021 - 08 Feb, 202155 Minutes
08 Feb, 2021 - 11 Feb, 202101 Hour 13 Minutes
11 Feb, 2021 - 14 Feb, 202101 Hour 10 Minutes
14 Feb, 2021 - 19 Feb, 202143 Minutes
19 Feb, 2021 - 23 Feb, 202101 Hour 08 Minutes
23 Feb, 2021 - 27 Feb, 202103 Hours 08 Minutes
27 Feb, 2021 - 04 Mar, 202101 Hour 32 Minutes
04 Mar, 2021 - 06 Mar, 202122 Minutes
06 Mar, 2021 - 09 Mar, 202151 Minutes
09 Mar, 2021 - 12 Mar, 202102 Hours 02 Minutes
12 Mar, 2021 - 15 Mar, 202101 Hour 39 Minutes
15 Mar, 2021 - 21 Mar, 202134 Minutes
21 Mar, 2021 - 23 Mar, 202101 Hour 06 Minutes
23 Mar, 2021 - 24 Mar, 202101 Hour 30 Minutes
24 Mar, 2021 - 25 Mar, 202101 Hour 14 Minutes
25 Mar, 2021 - 26 Mar, 202101 Hour 24 Minutes
26 Mar, 2021 - 28 Mar, 202102 Hours 19 Minutes
28 Mar, 2021 - 30 Mar, 202131 Minutes
30 Mar, 2021 - 31 Mar, 202109 Minutes
31 Mar, 2021 - 02 Apr, 202101 Hour 08 Minutes
02 Apr, 2021 - 03 Apr, 202101 Hour 12 Minutes
03 Apr, 2021 - 04 Apr, 202101 Hour 27 Minutes
04 Apr, 2021 - 05 Apr, 202145 Minutes
05 Apr, 2021 - 06 Apr, 202156 Minutes
06 Apr, 2021 - 07 Apr, 202147 Minutes
07 Apr, 2021 - 08 Apr, 202153 Minutes
08 Apr, 2021 - 09 Apr, 202101 Hour 39 Minutes
09 Apr, 2021 - 10 Apr, 202102 Hours 05 Minutes
10 Apr, 2021 - 11 Apr, 202101 Hour 39 Minutes
11 Apr, 2021 - 14 Apr, 202101 Hour 07 Minutes
14 Apr, 2021 - 16 Apr, 202101 Hour 57 Minutes
16 Apr, 2021 - 18 Apr, 202102 Hours 45 Minutes
18 Apr, 2021 - 21 Apr, 202101 Hour 29 Minutes
21 Apr, 2021 - 23 Apr, 202101 Hour 13 Minutes
23 Apr, 2021 - 24 Apr, 202155 Minutes
24 Apr, 2021 - 26 Apr, 202145 Minutes
26 Apr, 2021 - 27 Apr, 202102 Hours 50 Minutes
27 Apr, 2021 - 28 Apr, 202123 Minutes
28 Apr, 2021 - 29 Apr, 202101 Hour 37 Minutes
29 Apr, 2021 - 16 May, 202101 Hour 11 Minutes
16 May, 2021 - 17 May, 202102 Hours 04 Minutes
17 May, 2021 - 18 May, 202105 Hours 53 Minutes
18 May, 2021 - 19 May, 202102 Hours 07 Minutes
19 May, 2021 - 21 May, 202101 Hour 51 Minutes
21 May, 2021 - 25 May, 202102 Hours 45 Minutes
25 May, 2021 - 28 May, 202144 Minutes
28 May, 2021 - 30 May, 202102 Hours 38 Minutes
30 May, 2021 - 01 Jun, 202148 Minutes
01 Jun, 2021 - 02 Jun, 202121 Minutes
02 Jun, 2021 - 03 Jun, 202101 Minute
03 Jun, 2021 - 06 Jun, 202139 Minutes
06 Jun, 2021 - 07 Jun, 202158 Minutes
07 Jun, 2021 - 09 Jun, 202101 Hour 00 Minute
09 Jun, 2021 - 13 Jun, 202101 Hour 10 Minutes
13 Jun, 2021 - 17 Jun, 202152 Minutes
17 Jun, 2021 - 18 Jun, 202142 Minutes
18 Jun, 2021 - 19 Jun, 202101 Hour 48 Minutes
19 Jun, 2021 - 22 Jun, 202154 Minutes
22 Jun, 202135 Minutes

Most Delayed Trains at Kajri Station for this year

Train Delay
03341 BRKA-DOS PASSENGER SPL01 Hour 20 Minutes
01 Hour 21 Minutes Delay

Kajri

  • Avg. Late
  • 81 Mins