Delay History of Gonda Kachahri (GDK) Station for this year

Average Delays for Gonda Kachahri Station for this year

Date Range Delay
01 Jan, 2022 - 03 Jan, 202257 Minutes
03 Jan, 2022 - 05 Jan, 202201 Hour 39 Minutes
05 Jan, 2022 - 07 Jan, 202202 Hours 02 Minutes
07 Jan, 2022 - 09 Jan, 202201 Hour 47 Minutes
09 Jan, 2022 - 11 Jan, 202201 Hour 00 Minute
11 Jan, 2022 - 13 Jan, 202201 Hour 44 Minutes
13 Jan, 2022 - 15 Jan, 202202 Hours 15 Minutes
15 Jan, 2022 - 17 Jan, 202238 Minutes
17 Jan, 2022 - 20 Jan, 202244 Minutes
20 Jan, 2022 - 22 Jan, 202253 Minutes
22 Jan, 2022 - 25 Jan, 202201 Hour 17 Minutes
25 Jan, 2022 - 27 Jan, 202201 Hour 20 Minutes
27 Jan, 2022 - 29 Jan, 202201 Hour 27 Minutes
29 Jan, 2022 - 31 Jan, 202201 Hour 23 Minutes
31 Jan, 2022 - 02 Feb, 202201 Hour 03 Minutes
02 Feb, 2022 - 04 Feb, 202201 Hour 00 Minute
04 Feb, 2022 - 06 Feb, 202201 Hour 15 Minutes
06 Feb, 2022 - 08 Feb, 202202 Hours 15 Minutes
08 Feb, 2022 - 10 Feb, 202201 Hour 05 Minutes
10 Feb, 2022 - 12 Feb, 202230 Minutes
12 Feb, 2022 - 14 Feb, 202202 Hours 17 Minutes
14 Feb, 2022 - 16 Feb, 202255 Minutes
16 Feb, 2022 - 18 Feb, 202220 Minutes
18 Feb, 2022 - 20 Feb, 202202 Hours 42 Minutes
20 Feb, 2022 - 22 Feb, 202249 Minutes
22 Feb, 2022 - 24 Feb, 202201 Hour 23 Minutes
24 Feb, 2022 - 26 Feb, 202201 Hour 53 Minutes
26 Feb, 2022 - 28 Feb, 202201 Hour 04 Minutes
28 Feb, 2022 - 02 Mar, 202201 Hour 22 Minutes
02 Mar, 2022 - 05 Mar, 202202 Hours 08 Minutes
05 Mar, 2022 - 07 Mar, 202259 Minutes
07 Mar, 2022 - 09 Mar, 202202 Hours 31 Minutes
09 Mar, 2022 - 11 Mar, 202201 Hour 38 Minutes
11 Mar, 2022 - 13 Mar, 202202 Hours 36 Minutes
13 Mar, 2022 - 15 Mar, 202201 Hour 08 Minutes
15 Mar, 2022 - 17 Mar, 202251 Minutes
17 Mar, 2022 - 19 Mar, 202202 Hours 39 Minutes
19 Mar, 2022 - 21 Mar, 202201 Hour 14 Minutes
21 Mar, 2022 - 23 Mar, 202201 Hour 59 Minutes
23 Mar, 2022 - 25 Mar, 202201 Hour 19 Minutes
25 Mar, 2022 - 27 Mar, 202201 Hour 42 Minutes
27 Mar, 2022 - 29 Mar, 202201 Hour 30 Minutes
29 Mar, 2022 - 31 Mar, 202202 Hours 46 Minutes
31 Mar, 2022 - 13 Apr, 202202 Hours 41 Minutes
13 Apr, 2022 - 15 Apr, 202250 Minutes
15 Apr, 2022 - 18 Apr, 202201 Hour 38 Minutes
18 Apr, 2022 - 20 Apr, 202202 Hours 55 Minutes
20 Apr, 2022 - 22 Apr, 202203 Hours 08 Minutes
22 Apr, 2022 - 24 Apr, 202202 Hours 35 Minutes
24 Apr, 2022 - 26 Apr, 202202 Hours 55 Minutes
26 Apr, 2022 - 28 Apr, 202201 Hour 14 Minutes
28 Apr, 2022 - 30 Apr, 202201 Hour 26 Minutes
30 Apr, 2022 - 02 May, 202201 Hour 46 Minutes
02 May, 2022 - 08 May, 202202 Hours 39 Minutes
08 May, 2022 - 10 May, 202202 Hours 59 Minutes
10 May, 2022 - 12 May, 202201 Hour 21 Minutes
12 May, 2022 - 14 May, 202201 Hour 11 Minutes
14 May, 2022 - 15 May, 202241 Minutes
15 May, 2022 - 16 May, 202201 Hour 33 Minutes
16 May, 202201 Hour 52 Minutes

Most Delayed Trains at Gonda Kachahri Station for this year

Train Delay
05091 Gd-stp01 Hour 38 Minutes
01 Hour 37 Minutes Delay

Gonda Kachahri

  • Avg. Late
  • 97 Mins