Delay History of Demu (DEMU) Station for this year

Average Delays for Demu Station for this year

Date Range Delay
01 Feb, 2021 - 04 Feb, 202101 Hour 22 Minutes
04 Feb, 2021 - 07 Feb, 202101 Hour 06 Minutes
07 Feb, 2021 - 10 Feb, 202101 Hour 22 Minutes
10 Feb, 2021 - 13 Feb, 202101 Hour 30 Minutes
13 Feb, 2021 - 16 Feb, 202101 Hour 19 Minutes
16 Feb, 2021 - 19 Feb, 202102 Hours 14 Minutes
19 Feb, 2021 - 22 Feb, 202101 Hour 21 Minutes
22 Feb, 2021 - 25 Feb, 202103 Hours 08 Minutes
25 Feb, 2021 - 28 Feb, 202101 Hour 16 Minutes
28 Feb, 2021 - 03 Mar, 202101 Hour 12 Minutes
03 Mar, 2021 - 06 Mar, 202101 Hour 27 Minutes
06 Mar, 2021 - 09 Mar, 202102 Hours 09 Minutes
09 Mar, 2021 - 12 Mar, 202101 Hour 24 Minutes
12 Mar, 2021 - 15 Mar, 202102 Hours 44 Minutes
15 Mar, 2021 - 18 Mar, 202102 Hours 00 Minute
18 Mar, 2021 - 21 Mar, 202102 Hours 14 Minutes
21 Mar, 2021 - 24 Mar, 202101 Hour 49 Minutes
24 Mar, 2021 - 27 Mar, 202102 Hours 00 Minute
27 Mar, 2021 - 30 Mar, 202127 Minutes
30 Mar, 2021 - 02 Apr, 202159 Minutes
02 Apr, 2021 - 05 Apr, 202101 Hour 12 Minutes
05 Apr, 2021 - 08 Apr, 202154 Minutes
08 Apr, 2021 - 11 Apr, 202101 Hour 25 Minutes
11 Apr, 2021 - 14 Apr, 202101 Hour 47 Minutes
14 Apr, 2021 - 18 Apr, 202145 Minutes
18 Apr, 2021 - 21 Apr, 202101 Hour 46 Minutes
21 Apr, 2021 - 24 Apr, 202101 Hour 02 Minutes
24 Apr, 2021 - 27 Apr, 202102 Hours 28 Minutes
27 Apr, 2021 - 30 Apr, 202102 Hours 18 Minutes
30 Apr, 2021 - 11 May, 202101 Hour 29 Minutes
11 May, 2021 - 14 May, 202101 Hour 17 Minutes
14 May, 2021 - 17 May, 202102 Hours 57 Minutes
17 May, 2021 - 20 May, 202102 Hours 39 Minutes
20 May, 2021 - 24 May, 202102 Hours 26 Minutes
24 May, 2021 - 29 May, 202102 Hours 54 Minutes
29 May, 2021 - 01 Jun, 202101 Hour 17 Minutes
01 Jun, 2021 - 04 Jun, 202101 Hour 16 Minutes
04 Jun, 2021 - 08 Jun, 202101 Hour 34 Minutes
08 Jun, 2021 - 11 Jun, 202101 Hour 35 Minutes
11 Jun, 2021 - 13 Jun, 202103 Hours 04 Minutes
13 Jun, 2021 - 15 Jun, 202102 Hours 10 Minutes
15 Jun, 2021 - 17 Jun, 202101 Hour 22 Minutes
17 Jun, 2021 - 19 Jun, 202102 Hours 36 Minutes
19 Jun, 2021 - 21 Jun, 202146 Minutes
21 Jun, 2021 - 23 Jun, 202102 Hours 46 Minutes
23 Jun, 2021 - 25 Jun, 202127 Minutes
25 Jun, 2021 - 27 Jun, 202143 Minutes
27 Jun, 2021 - 29 Jun, 202102 Hours 11 Minutes
29 Jun, 2021 - 01 Jul, 202101 Hour 16 Minutes
01 Jul, 2021 - 03 Jul, 202102 Hours 38 Minutes
03 Jul, 2021 - 05 Jul, 202102 Hours 14 Minutes
05 Jul, 2021 - 07 Jul, 202101 Hour 56 Minutes
07 Jul, 2021 - 09 Jul, 202101 Hour 54 Minutes
09 Jul, 2021 - 11 Jul, 202101 Hour 13 Minutes
11 Jul, 2021 - 13 Jul, 202102 Hours 13 Minutes
13 Jul, 2021 - 15 Jul, 202151 Minutes
15 Jul, 2021 - 18 Jul, 202103 Hours 48 Minutes
18 Jul, 2021 - 20 Jul, 202102 Hours 19 Minutes
20 Jul, 2021 - 22 Jul, 202101 Hour 03 Minutes
22 Jul, 202158 Minutes

Most Delayed Trains at Demu Station for this year

01 Hour 45 Minutes Delay

Demu

  • Avg. Late
  • 105 Mins