Delay History of Bendi (BFQ) Station for this year

Average Delays for Bendi Station for this year

Date Range Delay
01 Feb, 2021 - 06 Feb, 202101 Hour 12 Minutes
06 Feb, 2021 - 11 Feb, 202101 Hour 32 Minutes
11 Feb, 2021 - 16 Feb, 202101 Hour 13 Minutes
16 Feb, 2021 - 21 Feb, 202101 Hour 48 Minutes
21 Feb, 2021 - 26 Feb, 202102 Hours 21 Minutes
26 Feb, 2021 - 03 Mar, 202101 Hour 23 Minutes
03 Mar, 2021 - 08 Mar, 202102 Hours 16 Minutes
08 Mar, 2021 - 13 Mar, 202101 Hour 24 Minutes
13 Mar, 2021 - 18 Mar, 202102 Hours 32 Minutes
18 Mar, 2021 - 23 Mar, 202102 Hours 10 Minutes
23 Mar, 2021 - 28 Mar, 202101 Hour 48 Minutes
28 Mar, 2021 - 02 Apr, 202127 Minutes
02 Apr, 2021 - 07 Apr, 202101 Hour 04 Minutes
07 Apr, 2021 - 12 Apr, 202101 Hour 17 Minutes
12 Apr, 2021 - 18 Apr, 202101 Hour 31 Minutes
18 Apr, 2021 - 23 Apr, 202101 Hour 32 Minutes
23 Apr, 2021 - 28 Apr, 202102 Hours 09 Minutes
28 Apr, 2021 - 12 May, 202101 Hour 28 Minutes
12 May, 2021 - 17 May, 202102 Hours 16 Minutes
17 May, 2021 - 22 May, 202102 Hours 48 Minutes
22 May, 2021 - 30 May, 202102 Hours 24 Minutes
30 May, 2021 - 04 Jun, 202101 Hour 13 Minutes
04 Jun, 2021 - 10 Jun, 202101 Hour 15 Minutes
10 Jun, 2021 - 15 Jun, 202102 Hours 08 Minutes
15 Jun, 2021 - 20 Jun, 202101 Hour 43 Minutes
20 Jun, 2021 - 25 Jun, 202101 Hour 27 Minutes
25 Jun, 2021 - 30 Jun, 202101 Hour 16 Minutes
30 Jun, 2021 - 05 Jul, 202102 Hours 21 Minutes
05 Jul, 2021 - 10 Jul, 202101 Hour 33 Minutes
10 Jul, 2021 - 15 Jul, 202102 Hours 09 Minutes
15 Jul, 2021 - 20 Jul, 202102 Hours 43 Minutes
20 Jul, 2021 - 25 Jul, 202101 Hour 37 Minutes
25 Jul, 2021 - 02 Aug, 202101 Hour 13 Minutes
02 Aug, 2021 - 09 Aug, 202127 Minutes
09 Aug, 2021 - 14 Aug, 202133 Minutes
14 Aug, 2021 - 20 Aug, 202140 Minutes
20 Aug, 2021 - 25 Aug, 202123 Minutes
25 Aug, 2021 - 31 Aug, 202141 Minutes
31 Aug, 2021 - 05 Sep, 202121 Minutes
05 Sep, 2021 - 10 Sep, 202156 Minutes
10 Sep, 2021 - 15 Sep, 202123 Minutes
15 Sep, 2021 - 21 Sep, 202109 Minutes
21 Sep, 2021 - 26 Sep, 202110 Minutes
26 Sep, 2021 - 01 Oct, 202136 Minutes
01 Oct, 2021 - 06 Oct, 202128 Minutes
06 Oct, 2021 - 10 Oct, 202101 Hour 19 Minutes
10 Oct, 2021 - 14 Oct, 202127 Minutes
14 Oct, 2021 - 18 Oct, 202131 Minutes
18 Oct, 2021 - 22 Oct, 202119 Minutes
22 Oct, 2021 - 26 Oct, 202128 Minutes
26 Oct, 2021 - 30 Oct, 202132 Minutes
30 Oct, 2021 - 03 Nov, 202127 Minutes
03 Nov, 2021 - 07 Nov, 202118 Minutes
07 Nov, 2021 - 11 Nov, 202112 Minutes
11 Nov, 2021 - 15 Nov, 202159 Minutes
15 Nov, 2021 - 19 Nov, 202155 Minutes
19 Nov, 2021 - 23 Nov, 202101 Hour 03 Minutes
23 Nov, 2021 - 27 Nov, 202152 Minutes
27 Nov, 2021 - 01 Dec, 202141 Minutes
01 Dec, 202150 Minutes

Most Delayed Trains at Bendi Station for this year

01 Hour 13 Minutes Delay

Bendi

  • Avg. Late
  • 73 Mins