Delay History of KOLE (KOLE) Station for this year

Average Delays for KOLE Station for this year

Date Range Delay
01 Feb, 2021 - 06 Feb, 202101 Hour 09 Minutes
06 Feb, 2021 - 11 Feb, 202151 Minutes
11 Feb, 2021 - 17 Feb, 202101 Hour 08 Minutes
17 Feb, 2021 - 22 Feb, 202101 Hour 40 Minutes
22 Feb, 2021 - 27 Feb, 202101 Hour 36 Minutes
27 Feb, 2021 - 04 Mar, 202147 Minutes
04 Mar, 2021 - 09 Mar, 202101 Hour 47 Minutes
09 Mar, 2021 - 14 Mar, 202101 Hour 41 Minutes
14 Mar, 2021 - 19 Mar, 202101 Hour 57 Minutes
19 Mar, 2021 - 24 Mar, 202101 Hour 32 Minutes
24 Mar, 2021 - 31 Mar, 202101 Hour 34 Minutes
31 Mar, 2021 - 05 Apr, 202101 Hour 06 Minutes
05 Apr, 2021 - 10 Apr, 202101 Hour 03 Minutes
10 Apr, 2021 - 15 Apr, 202101 Hour 23 Minutes
15 Apr, 2021 - 20 Apr, 202101 Hour 01 Minute
20 Apr, 2021 - 25 Apr, 202151 Minutes
25 Apr, 2021 - 09 May, 202156 Minutes
09 May, 2021 - 17 May, 202101 Hour 11 Minutes
17 May, 2021 - 24 May, 202101 Hour 32 Minutes
24 May, 2021 - 29 May, 202102 Hours 25 Minutes
29 May, 2021 - 03 Jun, 202101 Hour 27 Minutes
03 Jun, 2021 - 09 Jun, 202101 Hour 33 Minutes
09 Jun, 2021 - 14 Jun, 202101 Hour 32 Minutes
14 Jun, 2021 - 19 Jun, 202101 Hour 23 Minutes
19 Jun, 2021 - 24 Jun, 202101 Hour 35 Minutes
24 Jun, 2021 - 30 Jun, 202101 Hour 06 Minutes
30 Jun, 2021 - 05 Jul, 202101 Hour 49 Minutes
05 Jul, 2021 - 10 Jul, 202101 Hour 15 Minutes
10 Jul, 2021 - 15 Jul, 202101 Hour 17 Minutes
15 Jul, 2021 - 22 Jul, 202101 Hour 57 Minutes
22 Jul, 2021 - 27 Jul, 202101 Hour 51 Minutes
27 Jul, 2021 - 03 Aug, 202143 Minutes
03 Aug, 2021 - 08 Aug, 202123 Minutes
08 Aug, 2021 - 13 Aug, 202124 Minutes
13 Aug, 2021 - 18 Aug, 202128 Minutes
18 Aug, 2021 - 24 Aug, 202127 Minutes
24 Aug, 2021 - 29 Aug, 202121 Minutes
29 Aug, 2021 - 03 Sep, 202124 Minutes
03 Sep, 2021 - 08 Sep, 202152 Minutes
08 Sep, 2021 - 12 Sep, 202126 Minutes
12 Sep, 2021 - 17 Sep, 202117 Minutes
17 Sep, 2021 - 21 Sep, 202104 Minutes
21 Sep, 2021 - 25 Sep, 202112 Minutes
25 Sep, 2021 - 29 Sep, 202113 Minutes
29 Sep, 2021 - 04 Oct, 202150 Minutes
04 Oct, 2021 - 08 Oct, 202131 Minutes
08 Oct, 2021 - 12 Oct, 202101 Hour 10 Minutes
12 Oct, 2021 - 16 Oct, 202129 Minutes
16 Oct, 2021 - 21 Oct, 202136 Minutes
21 Oct, 2021 - 25 Oct, 202121 Minutes
25 Oct, 2021 - 29 Oct, 202130 Minutes
29 Oct, 2021 - 02 Nov, 202131 Minutes
02 Nov, 2021 - 06 Nov, 202118 Minutes
06 Nov, 2021 - 10 Nov, 202107 Minutes
10 Nov, 2021 - 15 Nov, 202126 Minutes
15 Nov, 2021 - 19 Nov, 202144 Minutes
19 Nov, 2021 - 23 Nov, 202101 Hour 06 Minutes
23 Nov, 2021 - 27 Nov, 202143 Minutes
27 Nov, 2021 - 01 Dec, 202137 Minutes
01 Dec, 202119 Minutes

Most Delayed Trains at KOLE Station for this year

58 Minutes Delay

KOLE

  • Avg. Late
  • 58 Mins