Delay History of Demu (DEMU) Station for this year

Average Delays for Demu Station for this year

Date Range Delay
01 Feb, 2021 - 06 Feb, 202101 Hour 08 Minutes
06 Feb, 2021 - 11 Feb, 202101 Hour 29 Minutes
11 Feb, 2021 - 16 Feb, 202101 Hour 23 Minutes
16 Feb, 2021 - 21 Feb, 202101 Hour 49 Minutes
21 Feb, 2021 - 26 Feb, 202102 Hours 19 Minutes
26 Feb, 2021 - 03 Mar, 202101 Hour 22 Minutes
03 Mar, 2021 - 08 Mar, 202101 Hour 57 Minutes
08 Mar, 2021 - 13 Mar, 202101 Hour 24 Minutes
13 Mar, 2021 - 18 Mar, 202102 Hours 30 Minutes
18 Mar, 2021 - 23 Mar, 202102 Hours 08 Minutes
23 Mar, 2021 - 28 Mar, 202101 Hour 44 Minutes
28 Mar, 2021 - 02 Apr, 202137 Minutes
02 Apr, 2021 - 07 Apr, 202101 Hour 02 Minutes
07 Apr, 2021 - 12 Apr, 202101 Hour 13 Minutes
12 Apr, 2021 - 18 Apr, 202101 Hour 22 Minutes
18 Apr, 2021 - 23 Apr, 202101 Hour 31 Minutes
23 Apr, 2021 - 28 Apr, 202102 Hours 35 Minutes
28 Apr, 2021 - 11 May, 202101 Hour 20 Minutes
11 May, 2021 - 16 May, 202102 Hours 17 Minutes
16 May, 2021 - 21 May, 202102 Hours 29 Minutes
21 May, 2021 - 29 May, 202102 Hours 34 Minutes
29 May, 2021 - 03 Jun, 202101 Hour 13 Minutes
03 Jun, 2021 - 09 Jun, 202101 Hour 27 Minutes
09 Jun, 2021 - 14 Jun, 202102 Hours 10 Minutes
14 Jun, 2021 - 19 Jun, 202102 Hours 16 Minutes
19 Jun, 2021 - 24 Jun, 202101 Hour 33 Minutes
24 Jun, 2021 - 29 Jun, 202101 Hour 12 Minutes
29 Jun, 2021 - 04 Jul, 202102 Hours 05 Minutes
04 Jul, 2021 - 09 Jul, 202101 Hour 54 Minutes
09 Jul, 2021 - 14 Jul, 202101 Hour 36 Minutes
14 Jul, 2021 - 20 Jul, 202102 Hours 32 Minutes
20 Jul, 2021 - 25 Jul, 202101 Hour 33 Minutes
25 Jul, 2021 - 02 Aug, 202101 Hour 12 Minutes
02 Aug, 2021 - 09 Aug, 202123 Minutes
09 Aug, 2021 - 14 Aug, 202137 Minutes
14 Aug, 2021 - 20 Aug, 202136 Minutes
20 Aug, 2021 - 25 Aug, 202126 Minutes
25 Aug, 2021 - 31 Aug, 202139 Minutes
31 Aug, 2021 - 05 Sep, 202120 Minutes
05 Sep, 2021 - 10 Sep, 202149 Minutes
10 Sep, 2021 - 15 Sep, 202125 Minutes
15 Sep, 2021 - 21 Sep, 202110 Minutes
21 Sep, 2021 - 26 Sep, 202110 Minutes
26 Sep, 2021 - 01 Oct, 202135 Minutes
01 Oct, 2021 - 06 Oct, 202130 Minutes
06 Oct, 2021 - 10 Oct, 202101 Hour 15 Minutes
10 Oct, 2021 - 14 Oct, 202123 Minutes
14 Oct, 2021 - 18 Oct, 202129 Minutes
18 Oct, 2021 - 22 Oct, 202120 Minutes
22 Oct, 2021 - 26 Oct, 202126 Minutes
26 Oct, 2021 - 30 Oct, 202140 Minutes
30 Oct, 2021 - 03 Nov, 202126 Minutes
03 Nov, 2021 - 07 Nov, 202116 Minutes
07 Nov, 2021 - 11 Nov, 202108 Minutes
11 Nov, 2021 - 15 Nov, 202152 Minutes
15 Nov, 2021 - 19 Nov, 202153 Minutes
19 Nov, 2021 - 23 Nov, 202101 Hour 05 Minutes
23 Nov, 2021 - 27 Nov, 202139 Minutes
27 Nov, 2021 - 01 Dec, 202136 Minutes
01 Dec, 202136 Minutes

Most Delayed Trains at Demu Station for this year

01 Hour 12 Minutes Delay

Demu

  • Avg. Late
  • 72 Mins