Delay History of Belkhera (BELD) Station for this year

Average Delays for Belkhera Station for this year

Date Range Delay
23 Jan, 2021 - 24 Jan, 202158 Minutes
24 Jan, 2021 - 25 Jan, 202135 Minutes
25 Jan, 2021 - 26 Jan, 202158 Minutes
26 Jan, 2021 - 27 Jan, 202135 Minutes
27 Jan, 2021 - 28 Jan, 202103 Hours 14 Minutes
28 Jan, 2021 - 30 Jan, 202101 Hour 21 Minutes
30 Jan, 2021 - 31 Jan, 202102 Hours 35 Minutes
31 Jan, 2021 - 01 Feb, 202103 Hours 09 Minutes
01 Feb, 2021 - 04 Feb, 202159 Minutes
04 Feb, 2021 - 05 Feb, 202101 Hour 04 Minutes
05 Feb, 2021 - 06 Feb, 202125 Minutes
06 Feb, 2021 - 07 Feb, 202157 Minutes
07 Feb, 2021 - 09 Feb, 202103 Hours 04 Minutes
09 Feb, 2021 - 10 Feb, 202151 Minutes
10 Feb, 2021 - 11 Feb, 202101 Hour 09 Minutes
11 Feb, 2021 - 13 Feb, 202159 Minutes
13 Feb, 2021 - 14 Feb, 202140 Minutes
14 Feb, 2021 - 15 Feb, 202101 Hour 01 Minute
15 Feb, 2021 - 17 Feb, 202138 Minutes
17 Feb, 2021 - 19 Feb, 202101 Hour 16 Minutes
19 Feb, 2021 - 20 Feb, 202127 Minutes
20 Feb, 2021 - 21 Feb, 202135 Minutes
21 Feb, 2021 - 22 Feb, 202159 Minutes
22 Feb, 2021 - 23 Feb, 202119 Minutes
23 Feb, 2021 - 24 Feb, 202137 Minutes
24 Feb, 2021 - 25 Feb, 202128 Minutes
25 Feb, 2021 - 27 Feb, 202147 Minutes
27 Feb, 2021 - 02 Mar, 202154 Minutes
02 Mar, 2021 - 07 Mar, 202153 Minutes
07 Mar, 2021 - 08 Mar, 202128 Minutes
08 Mar, 2021 - 09 Mar, 202101 Hour 27 Minutes
09 Mar, 2021 - 11 Mar, 202152 Minutes
11 Mar, 2021 - 12 Mar, 202101 Hour 22 Minutes
12 Mar, 2021 - 13 Mar, 202117 Minutes
13 Mar, 2021 - 14 Mar, 202139 Minutes
14 Mar, 2021 - 16 Mar, 202152 Minutes
16 Mar, 2021 - 18 Mar, 202106 Hours 03 Minutes
18 Mar, 2021 - 20 Mar, 202101 Hour 51 Minutes
20 Mar, 2021 - 22 Mar, 202101 Hour 04 Minutes
22 Mar, 2021 - 24 Mar, 202102 Hours 04 Minutes
24 Mar, 2021 - 25 Mar, 202150 Minutes
25 Mar, 2021 - 26 Mar, 202102 Hours 44 Minutes
26 Mar, 2021 - 27 Mar, 202129 Minutes
27 Mar, 2021 - 31 Mar, 202101 Hour 40 Minutes
31 Mar, 2021 - 01 Apr, 202103 Hours 51 Minutes
01 Apr, 2021 - 02 Apr, 202156 Minutes
02 Apr, 2021 - 03 Apr, 202127 Minutes
03 Apr, 2021 - 04 Apr, 202101 Hour 26 Minutes
04 Apr, 2021 - 05 Apr, 202137 Minutes
05 Apr, 2021 - 08 Apr, 202154 Minutes
08 Apr, 2021 - 10 Apr, 202101 Hour 43 Minutes
10 Apr, 2021 - 12 Apr, 202101 Hour 38 Minutes
12 Apr, 2021 - 13 Apr, 202120 Minutes
13 Apr, 2021 - 14 Apr, 202153 Minutes
14 Apr, 2021 - 15 Apr, 202105 Minutes
15 Apr, 202133 Minutes

Most Delayed Trains at Belkhera Station for this year

Train Delay
01118 PCOI-ET SPL01 Hour 29 Minutes
01117 LTT-BSB HOLI SPL01 Hour 13 Minutes
05671 ET-STA FAST PASSENGER SPL33 Minutes
01 Hour 13 Minutes Delay

Belkhera

  • Avg. Late
  • 73 Mins